Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego

Procedura postępowania nauczycieli w przypadku nieobecności, spóźnień, zwolnień

Procedura Niebieskiej Karty

Procedura postępowania gdy uczeń posiada narkotyki

Procedura postępowania gdy ucznia podejrzewa się że jest pod wpływem narkotyków

Procedura postępowania nauczycieli w przypadku dewastacji mienia szkolnego

Procedura postępowania nauczycieli w przypadku zachowania ucznia uniemożliwiającego prowadzenie lekcji

Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania się ucznia wobec innych uczniów, pracowników szkoły

Procedura postępowania w przypadku prób samobójczych lub samobójstwa

Procedura postępowania w przypadku przyniesienia przez ucznia papierosów lub ich palenia na terenie szkoły

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży przez ucznia

Procedura postępowania w przypadku używania telefonów komórkowy i urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia przez ucznia godności pracownika szkoły

Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu na terenie szkoły

Procedura postępowania w sytuacji braku opieki nad uczniem

Procedura postępowania w sytuacji niepowodzeń szkolnych ucznia

Procedura postępowania w sytuacji zauważenia osoby obcej na terenie szkoły

Procedura postępowania wobec ucznia sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa

Procedura postępowania, gdy pracownik szkoły znajduje na terenie szkoły substancję przypominająca wyglądem narkotyk

Procedury postępowania w szkole na zjawisko cyberprzemocy

Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej w Rudzie-Hucie

Procedury wystawiania ocen śródsemestralnych i końcoworocznych na podstawie średniej ważonej

Samowolne opuszczenie przez ucznia zajęć lub szkoły

Polityka ochrony dzieci w Szkole Podstawowej w Rudzie-Hucie